علی علیه‌السلام در کمال انصاف و عدالت با مخالفان خود رفتار نمود. یکی از مخالفان سرسخت ایشان خوارج بودند که با آنها در منتهی درجه آزادی و دموکراسی برخورد نمود، به طوری که سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد و تا وقتی که دست به شمشیر نبردند و به مبارزه مسلحانه بر ضد حکومت اسلامی قیام نکردند، هیچ مانعی در مسیر آزادی بیان و اظهار مواضع آنها قرار نداشت و آزادانه به تبلیغات سوء خود دست می‌زدند.

برای توضیح بیشتر به کتاب «جاذبه و دافعه علی(ع)»، ص 123-125 مراجعه نمایید.